Home / فعاليتونه

فعاليتونه

فعاليتونه:

استادانو او محصلينو ته علمي سمينارونه وړاندې کول. د مونوګرافونو، پروژو يا بحوثونو راپورونه کتل او تاييدول. د څېړنو او پايليکونو په برخه کې داستادانو او محصلينو ستونزې حلول. د محصلينو تر منځ د مهارتونو او علمې ودې په موخه علمي سمينارونه دايرول. پر ملي ستونزو څېړنې تر سره کول …

بشپړ